170505_DF_JC_Roche_3087_2

טיולים ונוגדי קרישה

ארבע עצות שימושיות לטיולים עם נוגדי קרישה

מזוודות עלולות ללכת לאיבוד
תמיד ארוז פריטים הכרחיים כגון ציוד רפואי במטען היד העולה איתך למטוס, כולל תרופות נוגדות קרישה, תרופות נוספות שהינך נוטל ומסמכי ביטוח רפואי.

מטען יד 
אם אתה מבצע ניטור עצמי, עליך לקחת עמך במטען היד העולה למטוס את מכשיר המדידה ®CoaguChek, מקלוני בדיקה, מסמכי ביטוח וכל מידע רפואי נוסף.

22_MA_Roche_05_57937

הפרשי זמן
זכור כי יש לחשב את הפרש הזמן בין המדינות ולהתאים את זמן נטילת התרופות בהתאם. הוראה זו תקפה במיוחד לתרופות נוגדות קרישה אוראליות. 

תיק נפרד חסין זעזועים 
יש לשמור את כל הציוד הרפואי בתיק נפרד חסין לזעזועים. בנוסף, יש לקחת יחד איתך מסמכים רפואיים המאשרים את מצבך הרפואי וצרכייך.